Praca w zimie na zewnątrz – jakie prawa przysługują pracownikowi? - Akademia Nova Cert

Praca w zimie na zewnątrz – jakie prawa przysługują pracownikowi?

23 lutego 2022 przez Agnieszka Kawa

Praca w zimie na zewnątrz – jakie prawa przysługują pracownikowi?

Nie każdy spawacz pracuje w hali produkcyjnej. Wiele osób zatrudnionych w branży budownictwa musi pracować na zewnątrz – także w okresie zimowym. Jakie prawą im przysługują?

Praca w niskich temperaturach – co mówi Kodeks Pracy?

Zgodnie z przepisami prawa, temperatura w miejscu wykonywania pracy fizycznej nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza. W przypadku pracy biurowej temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ze względów technologicznych nie da się tego zapewnić. 

Jaka powinna być temperatura na hali produkcyjnej?

O tym, jaka powinna być minimalna temperatura na hali produkcyjnej pisałam tutaj. Możesz przeczytać o tym, czy pracodawca ma obowiązek ogrzania hali czy wystarczy, że zapewni pracownikom odpowiednie ubrania i posiłki.

Praca na zewnątrz w zimie – jakie prawa Ci przysługują

  Branża budowlana charakteryzuje się tym, że wiele robót musi być przeprowadzone na zewnątrz. Niestety, w przypadku pracy na otwartej przestrzeni, ustawodawca nie ustanowił żadnej minimalnej temperatury. Jednak w przypadku pracy na zewnątrz, określone zostały specjalne warunki dla pracowników. Jakie prawa przysługują pracownikom pracującym na zewnątrz?

Miejsce do ogrzania

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni pomieszczenia, w których mogą oni się ogrzać. Muszą one znajdować się w pobliżu miejsc pracy. Temperatura minimalna zapewniona w takich pomieszczeniach powinna wynosić 16°C.  Miejsce powinno dawać schronienie przed opadami, umożliwić zmianę odzieży, a także być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. Na każdego pracownika najliczniejszej zmiany musi przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

Miejsce do ogrzania powinno być w pobliżu miejscu pracy. Nie może być tak, że pracodawca dowozi pracowników do miejsca, w którym mogą się ogrzać.

Jeśli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia pomieszczenia do ogrzania się, jego obowiązkiem jest udostępnienie pracującym na zewnątrz innego źródła ciepła – na przykład koksownika.

Posiłki i napoje w czasie pracy w niskiej temperaturze

Darmowe posiłki przysługują jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • Pracownik wykonuje prace fizyczne na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca),
  • jeżeli prace powodują spalenie w ciągu jednej zmiany roboczej 1,5 tys. kalorii (w przypadku mężczyzn) lub 1 tys. kalorii (u kobiet).

Czy spawanie powoduje spalanie w ciągu zmiany takiej liczbę kalorii? Powiem szczerze, że ciężko znaleźć takie dane. Z wyliczeń, które znalazłam wynika, że osoba ważąca 85 kg podczas spawania spala około 266 kcal przez godzinę pracy. W ciągu 8-godzinnej zmiany spawacz o takiej masie spali więc 2128 kcal. Tym samym powinny przysługiwać mu darmowe posiłki.

Posiłki takie powinny być wydawane niezależnie od temperatury jaka w czasie zimowym panuje na zewnątrz.

Ciepłe napoje powinny być wydawane pracownikom, niezależnie od ilości spalanych kalorii, zawsze, jeżeli temperatura spadnie poniżej 10 st. Celsjusza. Ciepłe napoje powinny być dostępne przez całą zmianę roboczą i ilości niezbędnej do zaspokojenia potrzeb pracowników.

Odzież ochronna

Przepisy prawa nie precyzują w sposób jednoznaczny, jakie dokładnie środki ochrony indywidualnej powinny być przez pracodawcę zapewniane. Ma to być odpowiednia odzież ochronna i środki ochrony stóp i rąk. Taka odzież i obuwie powinna po prostu chronić przed zimnem.

Praca w czasie złych warunków atmosferycznych

Warto zwrócić uwagę na to, że prawo zabrania montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i ruchomych podestów roboczych w przypadku gdy:

  1. jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
  2. w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
  3. w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Co zrobić gdy pracodawca nie przestrzega przepisów BHP?

Zgodnie art. 210 Kodeksu Pracy, w przypadku szczególnie uzasadnionych przypuszczeń, iż warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, a w przypadku braku jego reakcji oddalić się miejsca zagrożenia informując o tym przełożonego. Za czas powstrzymania się od pracy z ww. powodu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Nie może on też ponosić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji powyższych działań, co oznacza, iż pracodawca nie może go np. z tego powodu zwolnić z pracy.

Pracodawcę można zgłosić również to Państwowej Inspekcji Pracy.

Co grozi Pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów BHP?

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może otrzymać grzywnę od 1000 do 30 000 zł. Ponadto, w razie jakiegokolwiek wypadku czy uszczerbku na zdrowiu pracodawca będzie odpowiadał za to cywilnie i karnie.

Co więcej, niezapewnienie bezpiecznych warunków pracy może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy. Uprawnia to pracownika do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy i domagania się odszkodowania równego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

Źródła:

  1. Kodeks Pracy, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf [dostęp: 10.02.2022]
  2. Rozporządzenia z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971290844/O/D19970844.pdf [dostęp: 10.02.2022]
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030470401 [dostęp: 10.02.2022]
  4. http://strefazdrowie.pl/ile-kalorii-mozesz-spalic/ [dostęp: 10.02.2022]
Agnieszka Kawa

Specjalistka od spraw RODO i prawa pracy.

Absolwentka prawa i politologii na Uniwersytecie jagiellońskim.

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001

W pracy zawodowej zajmuję się również marketingiem internetowym. Tłumaczę teksty z języka “technicznego” na polski

Sprawdź również

Jak prawidłowo wykonać pomiar temperatury podczas spawania?

Czym jest temperatura podgrzewania wstępnego, temperatura międzyściegowa, temperatura utrzymania? jak prawidłowo zmierzyć te wartości, aby proces spawania był zgodny z kwalifikowaną technologią spawania?

Zobacz więcej

Badania NDT – czym są sektory przemysłowe i sektory wyrobu?

Czym są sektory wyrobu oraz sektory przemysłowe i co one dokładnie oznaczają

Zobacz więcej

Badania NDT – czy spawacz może oceniać swoje spoiny?

Czy spawacz może badać i oceniać swoje spoiny? Czy spawacz może wykonywać badania NDT?

Zobacz więcej